5 Şubat 2012 Pazar

İnfaz Hakimliği Kanunu

Categories:

Kanun No. 4675

Kabul Tarihi : 16/05/2001

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 23/05/2001

Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 24410

Amaç ve kapsam

Madde 1 - Bu Kanunun amacı, infaz hakimliklerinin kuruluş, görev, çalışma esas ve usullerini düzenlemektir.

Bu Kanun, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde bulunan hükümlü ve tutuklular hakkında yapılan işlemler veya bunlarla ilgili faaliyetlere yönelik şikayetleri incelemek, karara bağlamak ve kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek üzere kurulan infaz hakimliklerine ilişkin hükümleri kapsar.

Askeri ceza infaz kurumları ve tutukevlerine ilişkin hükümler saklıdır.

İnfaz hakimliklerinin kuruluşu

Madde 2 - İnfaz hakimlikleri, Adalet Bakanlığınca Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun olumlu görüşü alınarak, yargı çevresinde ceza infaz kurumu ve tutukevi bulunan ağır ceza mahkemeleri ile coğrafi durum ve iş yoğunluğu göz önünde tutularak ilçe asliye ceza mahkemeleri nezdinde kurulur. İnfaz hakimliğinin yetki alanı, kurulduğu yer ağır ceza veya asliye ceza mahkemesinin yargı çevresi ile sınırlıdır.

Gerektiğinde birinci fıkradaki usule göre bir yerde en çok infaz hakimliği kurulabilir. Bu durumda infaz hakimlikleri numaralandırılır.

İnfaz hakimlikleri, kuruldukları yer adliye binasında görev yapar.

İnfaz hakimliklerinde bir yazı işleri müdürü ile yeteri kadar personel bulunur.

İnfaz hakimlerinin nitelikleri ve atanmaları

Madde 3 - İnfaz hakimliğine, atanacakları bölgeye veya bir alt bölgeye hak kazanmış adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcıları arasından Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca iş ve kadro durumuna göre atama yapılır veya o yerdeki hakimlerden birine infaz hakimliği yetkisi verilebilir.

Doğrudan doğruya infaz hakimi olarak atananların yükselmeleri, müfettiş hal kağıtları ile çıkardıkları iş miktarına göre Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından yapılır. Yetki verilenlerin bu çalışmaları ise, yükselmelerinde ayrıca değerlendirilir.

İnfaz hakimliklerinin görevleri

Madde 4 - İnfaz hakimliklerinin görevleri şunlardır :

1. Hükümlü ve tutukluların ceza infaz kurumları ve tutukevlerine kabul edilmeleri, yerleştirilmeleri, barındırılmaları, ısıtılmaları ve giydirilmeleri, beslenmeleri, temizliklerinin sağlanması, bedensel ve ruhsal sağlıklarının korunması amacıyla muayene ve tedavilerinin yaptırılması, dışarıyla ilişkileri, çalıştırılmaları gibi işlem veya faaliyetlere ilişkin şikayetleri incelemek ve karara bağlamak.

2. Hükümlülerin cezalarının infazı, müşahadeye tabi tutulmaları, açık cezaevlerine ayrılmaları, izin, sevk, nakil ve tahliyeleri; tutukluların sevk ve tahliyeleri gibi işlem veya faaliyetlere ilişkin şikayetleri incelemek ve karara bağlamak.

3. Hükümlü ve tutuklular hakkında alınan disiplin tedbirleri ve verilen disiplin cezalarının kanun, tüzük veya yönetmelik hükümleri ile genelgelere aykırı olduğu iddiasıyla yapılan şikayetleri incelemek ve karara bağlamak.

4. Ceza infaz kurumları ve tutukevleri izleme kurullarının kendi yetki alanlarına giren ceza infaz kurumları ve tutukevlerindeki tespitleri ile ilgili olarak düzenleyip intikal ettirdikleri raporları inceleyerek, varsa şikayet niteliğindeki konular hakkında karar vermek.

5. Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

Kanunlarda başka bir yargı merciine bırakılan konulara ilişkin hükümler saklıdır.

İnfaz hakimliğine şikayet ve usulü

Madde 5 - Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde hükümlü ve tutuklular hakkında yapılan işlemler veya bunlarla ilgili faaliyetlerin kanun, tüzük ve yönetmelik hükümleri ile genelgelere aykırı olduğu gerekçesiyle bu işlem veya faaliyetlerin öğrenildiği tarihten itibaren onbeş gün, herhalde yapıldığı tarihten itibaren otuz gün içinde şikayet yoluyla infaz hakimliğine başvurulabilir.

Şikayet, dilekçe ile doğrudan doğruya infaz hakimliğine yapılabileceği gibi; Cumhuriyet başsavcılığı veya ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürlüğü aracılığıyla da yapılabilir. İnfaz hakimliği dışında yapılan başvurular hemen ve en geç üç gün içinde infaz hakimliğine gönderilir. Sözlü yapılan şikayet, tutanağa bağlanır ve bir sureti başvurana verilir.

Şikayet yoluna, kendisi ile ilgili olmak kaydıyla hükümlü veya tutuklu ya da eşi, anası, babası, ayırt etme gücüne sahip çocuğu veya kardeşi, müdafii, kanuni temsilcisi veya ceza infaz kurumu ve tutukevi izleme kurulu başvurabilir.

Şikayet yoluna başvurulması, yapılan işlem veya faaliyetin yerine getirilmesini durdurmaz. Ancak, infaz hakimi giderilmesi güç veya imkansız sonuçların doğması ve işlem veya faaliyetin açıkça hukuka aykırı olması koşullarının birlikte gerçekleşmesi durumunda işlem veya faaliyetin ertelenmesine veya durdurulmasına karar verebilir.

İnfaz hakimliğince şikayet üzerine verilen kararlar

Madde 6 - Şikayet başvurusu, 5 inci maddede yazılı sürenin geçmesinden sonra veya infaz hakimliğinin görev ve yetki alanı dışında kalan bir işlem veya faaliyete karşı ya da başvuru hakkı olmayan kimselerce yapılmışsa infaz hakimi, başvuru dilekçesini esasa girmeden reddeder; şikayet başvurusu başka bir yargı merciinin görevi içerisinde ise o mercie gönderir.

Şikayet başvurusu üzerine infaz hakimi, duruşma yapmaksızın dosya üzerinden bir hafta içinde karar verir; ancak, gerek gördüğünde karar vermeden önce şikayet konusu işlem veya faaliyet hakkında resen araştırma yapabilir ve ilgililerden bilgi ve belge isteyebilir; ayrıca ceza infaz kurumu ve tutukevi ile ilgili Cumhuriyet savcısının da yazılı görüşünü alır.

İnfaz hakimi, inceleme sonunda şikayeti yerinde görmezse reddine; yerinde görürse, yapılan işlemin iptaline ya da faaliyetin durdurulmasına veya ertelenmesine karar verir.

İnfaz hakimi, bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 04/04/1929 tarihli ve 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu hükümlerine göre inceleme ve işlemlerini yürütür ve kararını verir.(*)

İnfaz hakiminin kararlarına karşı şikayetçi veya ilgili Cumhuriyet savcısı tarafından, tebliğden itibaren bir hafta içinde Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu hükümlerine göre acele itiraz yoluna gidilebilir.(*)

İtiraz, infaz hakimliğinin kurulduğu yer ağır ceza mahkemesine, ağır ceza mahkemesinin en fazla dairesinin bulunması halinde (2) numaralı daireye yapılır. İnfaz hakimi aynı zamanda bu mahkemenin üyesi olduğu takdirde itirazla ilgili karara katılamaz.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
NOT : (*) 31/03/2005 tarih ve 25772 mükerrer sayılı R.G.de yayımlanan, 23/03/2005 kabul tarihli ve 5320 sayılı kanunun 3. maddesi gereğince mevzuatta 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa yapılan yollamalar, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanuna yapılmış sayılır.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Madde 7 - Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 116 ncı maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.(*)

Yukarıda belirtilen disiplin cezaları ve tedbirlere dair kararlar, ilgili kurul veya memurlar tarafından alınır ve infaz hakiminin onayına sunulur. Kararlar infaz hakiminin onayından sonra uygulanır. Acil hallerde bu kararlar, ilgili kurul veya memurlar tarafından alınarak uygulamaya konulur ve derhal infaz hakiminin onayına sunulur.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
NOT : (*) Sözkonusu değişiklik ilgili yerine işlenmiştir.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Geçici Madde 1 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iş ve kadro durumu dikkate alınarak, 2 nci madde hükümlerine göre Adalet Bakanlığınca kurulacak infaz hakimliklerine Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca atama yapılır. Bu atamalar yapılıncaya kadar Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca yetki ile görevlendirme yapılır.

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılan işlem veya faaliyetlere karşı ilgili infaz hakimliğine şikayet yoluyla başvurulabilir.

Madde 8 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 9 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.İnfaz Hakimliği ile İlgili Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 825 sayılı Kararı

Resmi Gazete Tarihi: 31/05/2001
Resmi Gazete Sayısı: 24418
Karar Tarihi : 28/05/2001
Karar No : 825

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından :

"4675 sayılı İnfaz Hakimliği Kanununun 2 nci maddesine göre infaz hakimliği kurulacak yerler ile geçici madde 1'e göre bu yerlere atama yapılıncaya kadar infaz hakimliği görevini yürütecek hakimlerin belirlenmesi konusu görüşülerek;

1 - a) Adana, Adıyaman, Afyon, Ağrı, Akhisar, Aksaray, Akşehir, Alanya, Alaşehir, Amasya,Elmadağ, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Bafra, Balıkesir,Bandırma, Bartın, Batman, Bergama, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Boğazlıyan, Bolu, Bolvadin, Boyabat, Burdur, Burhaniye,Ceyhan, Çanakkale,Çankırı, Çarşamba, Çorum, Denizli, Develi, Dinar, Diyarbakır, Doğubayazıt, Düzce,Elazığ, Elbistan, Elmalı,Erciş, Ereğli (Konya), Ermenek, Erzincan, Fethiye,Gaziantep, Gebze,Giresun, Gümüşhane, Gürün, Hakkari, Hatay, Hınıs,Iğdır,Isparta,İnebolu, İskenderun, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kartal, Karşıyaka, Kastamonu, Kayseri,Kırıkkale,Keskin, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kozan, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Midyat,Muğla, Muş, Nazilli, Nevşehir, Niğde,Oltu, Ordu, Osmaniye, Ödemiş, Rize, Sakarya, Salihli, Samsun, Sandıklı, Seydişehir, Siirt, Silifke, Sinop,Sivas, Siverek, Sungurlu, Şanlıurfa, Şebinkarahisar, Şırnak, Tavşanlı, Tekirdağ, Tokat,Trabzon, Tunceli, Uşak,Ünye,Üsküdar, Van, Vezirköprü,Yalova, Yalvaç, Yozgat, Zile ve Zonguldak'ta, 1 infaz hakimliği,

b) Ankara, Bakırköy, Bursa, Edirne, Erzurum, Eskişehir,Eyüp, İzmir ve Tarsus'ta, 2 infaz hakimliği kurulmasının uygun olduğuna,

2 - İnfaz hakimlikleri kurulup, bu görevlere atama yapılıncaya kadar yukarıda sayılan merkezlerdeki asliye ceza hakimlerinin, asliye ceza mahkemesine 1/2 oranında bakılması halinde bu hakimlerden kıdemli olanının, iki veya daha fazla asliye ceza mahkemesi bulunan yerlerde, son numaralı asliye ceza hakiminin, iki infaz hakimliği kurulması uygun görülen yerlerde ise, son iki asliye ceza hakiminin mevcut yetkilerine ilaveten infaz hakimliğine de bakmak üzere yetkilendirilmesine (görevlendirmenin 28/05/2001 tarihi itibariyle faaliyette bulunan mahkemelere göre yapılmasına, daha sonra kurulacak mahkemelerin dikkate alınmamasına)

karar verilmiştir."

Spread The Love, Share Our Article

Related Posts

No Response to "İnfaz Hakimliği Kanunu"

Yorum Gönder